چگونه در لینوکس سرعت کانکشن اترنت را پیدا کنیم ?

در لینوکس ابزاری به نام ethtool وجود دارد که برای نمایش و تغییر در تنظیمات کارت های اترنت بکار می رود.اگر دستور را در خط فرمان به همراه نام کارت اترنت اجرا کنیم اطلاعات مفیدی از خروجی آن می توان بدست آورد.یکی از دو خط زیر را برای بدست آوردن اطلاعات کارت شبکه در خط فرمان اجرا کنید. دستور grep برای جستجوی کلمه speed بکار رفته است.

ethtool eth0 | less

خروجی چیزی شبه زیر :

Settings for eth0:
Supported ports: [ TP MII ]
Supported link modes:   10baseT/Half 10baseT/Full
100baseT/Half 100baseT/Full
Supports auto-negotiation: Yes
Advertised link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full
100baseT/Half 100baseT/Full
Advertised auto-negotiation: No
Speed: 100Mb/s
Duplex: Full
Port: MII
PHYAD: 1
Transceiver: internal
Auto-negotiation: off
Supports Wake-on: g
Wake-on: g
Current message level: 0x00000007 (7)
Link detected: yes

دستور دوم بصورت زیر است :

ethtool eth0 |  grep -i speed