دستور stat در یونیکس

 در این پست با inode آشنا شدید. Inode شامل صفات یک فایل است. با دستور stst می توانیم این صفات را ببینیم. به خاطر داشته باشید که همه چیز در لینوکس فایل است حتی دایرکتوری ها و Device های سخت افزاری که در دایرکتوری dev/ قرار دارند. با دستور ls  -l مجوز ها و مالک فایل، اندازه و تاریخ اخرین تغییرات نشان داده می شوند که همگی از صفات یک فایل هستند. با دستور stats می توانیم این صفات را جزئی تر ببینیم. شکل کلی استفاده از آن بصورت زیر است:

stats [OPTION] FILE

بطور مثال دستور زیر اصلاعاتی از فایل passwd را نشان می دهد.

stat /etc/passwd

در شکل بالا :

File : مسیر منتهی به فایل

Size : اندازه فایل

Block : تعداد بلاک های استفاده شده توسط این فایل

IO Block : اندازه بلاک های IO این فایل

Regular file : نوع فایل را نشان می دهد که شامل موارد زیر است.(خروجی دستور ls)

  • Regular file که نشان دهنده یک فایل معمولی است. در خروجی دستور ls با یک علامت dash نشان داده می شود.
  • directory : دایرکتوری. در خروجی دستور ls با یک d نشان داده می شود.
  • socket : سوکت. در خروجی دستور ls با یک s نشان داده می شود.
  • sysmbolic link : از نوع Soft link است. در خروجی دستور ls با l نشان داده می شود.
  • character special file : فایل های کارکتری مانند Terminal Device ها

Device : شماره Device در حالت های هگزادسیمال و دسیمال

Inode : شماره inode

Links : تعداد لینک ها به این فایل

Access : مجوز تعیین شده روی فایل

User ID: Uid

Group ID : Gid

Access : آخرین مرتبه دسترسی به فایل

Modify : آخرین زمان تغییر روی فایل

Change : آخرین زمان تغییر داده های inode

برای اطلاعات بیشتر دستور man stat را اجرا کنید.