آنشایی با Bash – بخش پنجم مفهوم Redirection

Redirection یا تعیین مسیر به معنی تبادل میان دستور ها و فایل ها با انتقال ورودی،خروجی شان بین یکدیگر است. دستور ها اغلبن خروجیشان را روی مانیتور چاپ می کنند و ورودیشان را از کی بورد می گیرند. ورودی ها در لینوکس Standard Input یا stdin و خروجی ها در لینوکس Standard Output یا Stdout گفته می شوند. دستور ها به هر دلیلی خطاهایی را ایجاد می کنن که نوعی خروجی استاندارد هستند و آنها را Standard Error یا Stderr می گویند. همواره این سه حالت باهم ارتباط دارند و منظور از Redirection همین تبادل است که می توان خروجی یک دستور را به دستور دیگر یا یک فایل فرستاد و یا اینکه بجای خواندن ورودی از کی بورد، ورودی را برای یک دستور از فایل بخوانیم.

Shell Redirect