دستور ifconfig در یونیکس

 ifconfig مشابه ipconfig در ویندوز و برای نمایش اطلاعات کارت های شبکه و همچنین تغییر در آنهاست. برای نشان دادن اطلاعات کارت های شبکه توسط این دستور نیازی به داشتن مجوز root نیست و بصورت یکی از حالت های زیر می توان اطلاعات کارت های شبکه را دید ولی برای تغییر در کارت های شبکه باید مجوز root دشاته باشید. هر کارت شبکه یا اینترفیس شبکه دارای فایلی است که هر فایل از پارامتر هایی تشکیل شده است. می توانید نحوه تنظیم فایل های اینترفیس را  در Redhat و Debian را بخوانید.

 با هر یک از دستور های زیر می توانید اطلاعات اینترفیس های شبکه را ببنید. اگر کارت شبکه یا اینترفیسی down باشد می توانید با سوئیج a- آنرا هم ببنید در غیر اینصورت با استفاده تنها از ifconfig تنها کارت ها یا اینترفیس های up نشان داده می شوند.

ifconfig

ifconfig  interface_name  example  ifconfig  eth0

ifconfig  -a

در خروجی مواردی مانند :

  • Link encap : که اگر اترنت باشد یعنی اینترفیس از نوع اترنت است.
  • HWaddr : آدرس سخت افزاری یا MAC آدرس اینترفیس
  • Bcast : آدرس Broadcast شبکه اینترفیس
  • mask : آدرس subnet mask اینترفیس
  • inet addr : آدرس ipv4
  • inet addr6 : آدرس ipv6

از سوئیچ های مهم این دستور up و down هستند که به ترتیب برای فعال و غیر فعال کردن یک اینترفیس به کار می روند. شکل کلی استفاده از آنها بصورت زیر است و بجای interface_name باید نام اینترفیس را بیاورید. البته فایل های اینترفیس دیگر مثلن برای اتصال های ipsec وجود دارد ولی چون این نوع اینترفیس ها از نوع DEVICE ها نیستند نمی توانید با دستور ifconfig اطلاعات آنها را مشاهده کنید.(اطلاعات بیشتر)

ifconfig  interface_name  down

ifconfig   interface_name up

برای اختصاص دادن Subnet mask,IP و Gateway ها به کارت های شبکه یا دیگر اینترفیس ها بصورت زیر از دستور استفاده می کنیم (بجای Bold شده ها باید مقادیر مناسب قرار بگیرند) :

ifconfig   interface_name  IP_ADDRESS netmask  NETMASK_ADDRESS  gw  GATEWAY_ADDRESS  broadcast  BROADCAST_ADDRESS

بطور مثال :

ifconfig eth0 192.168.1.102 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255

با اجرای دستور man ifconfig راهنمای استفاده را بخوانید.

دستور های ifup و ifdown :

این دو دستور مخفف interface up و interface down هستند و به تر تیب برای up (فعال) و down (غیر فعال) کردن یک اینترفیس مانند کارت های شبکه اترنت را دارند و معادل به استفاده از سوئیچ های up و down با دستور ifconfig هستند.

ifup  interface_name <=>  ifconfig  up  interface_name

ifdown  interface_name <=>  ifconfig  down  interface_name

دستور های ifup و ifdown اسکریپت هایی هستند که در مسیر sbin/ قرار دارند و می توانید با دستور less محتوای آنها را بخوانید. البته در توزیع Redhat و توزیع های مبتنی بر آن دوفایل همنام با این دستور ها که لینکی به آنها هستند در مسیر etc/sysconfig/network-scripts/ قرار دارند.

less  /sbin/ifup

less /sbin/ifdown