داریرکتوری lost+found چیست

داریرکتوری lost+found چیست

زمانی که لینوکس یا سیستم عامل یونیکسی مانند سولاریس را نصب می کنید به ازای هر پارتیشن روی هریک از پارتیشن ها یک دایرکتوری lost+found ایجاد می شود. کاربرد این دایرکتوری در زمانی است که بخاطر مشکلات پیش آمده یک فایل حذف می شود بطور مثال به دلیل مشکلی در سیستم فایل. فایل هایی که گم یا lost می شوند درون این دایرکتوری ذخیره می شوند و در زمان رفع مشکل و ترمیم سیستم فایل از محتویات این فایل می توان استفاده کرد. دستور fsck از این دایرکتوری استفاده می کند. دستور df -h تمامی پارتیشن ها و سیستم فایل های mount شده به سیستم را نشان می دهد. دستور زیر را اجرا کنید تا لیستی از پارتیشن ها نشان داده شود.

df  -h

شکل زیر خروجی دستور بالا در سیستم عامل سولاریس 10 است. دو پارتیشن c0d0s1 و c0d0s7 که زیر دایرکتوری dev/dsk/ قرار دارند، که به ترتیب روی دایرکتوری های / (دایرکتوری root) و دایرکتوری export/home/ متصل شده اند. پس به ازای هر پارتیشن در هر پارتیشن یک دایرکتوری lost+found داریم.

دستوری که برای دیدن مجوز های دایرکتوری های lost+found استفاده کردم بصورت زیر است.

ls  -lhd  /lost+found  /export/home/lost+found

و شکل زیر هم خروجی اجرای دستور df -h روی لینوکس است که به ازای هر پارتیشن درون پارتیشن یک فایل lost+found وجود دارد.

در کل این فایل بصورت روزانه کاری انجام  نمی دهد و زمانی به کار می آید که بطور مثال به دلیل مشکلات ناشی از برق یا هر مشکل دیکری سیستم ناگهانی خاموش شود و فایل های سیستمی و پیکربنده و فایل های مرتبط با فرایند ها به درستی بسته (closed) نشوتد. این فایل ها در این دایرکتوری قرار می گیرند و هنگام اجرای دستور fsck این دایرکتوری ها و محتوای انها به ازای هر پارتیشن خوانده می شوند.