دستور های reboot, halt و poweroff

دستور های reboot, halt و poweroff

برای خاموش یا restart کردن سیستم های یونیکسی از دستور shutdown استفاده می شود. این دستور دارای سوئیچ هایی است که برای shutdown کردن و Restart کردن استفاده می شوند. به جز این دستور دستور های reboot و halt و poweroff نیز برای Restart کردن و خاموش کردن استفاده می شوند. تمامی عملکرد دستور های reboot,halt و poweroff توسط دستور shutdown با سوئیچ هایش قابل انجام است. دستور reboot برای بوت مجدد یا Restart کردن استفاده می شود، که توسط دستور shutdown به همراه سوئیج r- قابل انجام است.

reboot

عملکرد همین دستور با استفاده از سوئیج r- دستور shutdown :

shutdown  -r  now

OR

shutdown  -r  +0

shutdown   -r +5

دستور های halt و poweroff هر دو باعث خاموش شدن سیستم خواهند شد که همان عملکرد دستور shutdown با سوئیچ h- است.

halt

poweroff

عملکرد همین دستورها با استفاده از سوئیج h- دستور shutdown :

shutdown  -h  now

OR

shutdown  -h  +0

shutdown   -h +5

از دستور last می توانید بفهمید آخرین reboot ها در چه ساعتی  انجام شده است.

last  reboot

با اجرای دستور های زیر که به سطوح اجرایی  0 و 6 تغییر می کنند  که تغییر به سطح اجرایی 0 همان اجرای دستور halt و تغییر به سطح اجرایی 6 همان اجرای دستور reboot است.

init  0  ==  halt

init  6  ==  reboot

چگونه یک ماشین را از راه دور خاموش کنیم؟

با استفاده از ssh و بصورت زیر می توان به یک ماشین وارد شده و سیستم را Restart یا خاموش کرد. البته توجه کنید که چون اجرای دستور های بالا مجوز root می خواهند باید با نام کاربری root به ماشین راه دور متصل شوید.

ssh   -l  root  192.168.1.102  /sbin/shutdown  -r  now

ssh  root @192.168.1.102  /sbin/shutdown  -r  now

ssh   -l  root  192.168.1.102  /sbin/shutdown  -h  now

ssh  root @192.168.1.102  /sbin/shutdown  -h  now

ssh   -l  root  192.168.1.102  /sbin/reboot

ssh   root @192.168.1.102  /sbin/reboot

ssh   -l  root  192.168.1.102  /sbin/halt

ssh  root @192.168.1.102  /sbin/halt