نصب و پیکربندی Nagios در RHLE/CentOS 7 از کد منبع – بخش نخست

Nagios یک سیستم مانیتورینگ اپن سورس برای مانیتور کردن شبکه، زیر ساخت ها و نرم افزار ها است. با Nagios امکان مانیتورینگ سیستم، سرویس ها و شبکه با ارسال پیغام هایی به ایمیل مدیران در زمان های بحرانی وجود دارد. با آن می توانید کل زیر ساخت ها (Inferastructure ها) وجود دارد. در این مطلب چگونگی نصب و پیکربندی آن در توزیع های RHLE/CentOS 6.x گفته خواهد شد.

در پیکربندی Nagios در این مطلب از دو ماشین لینوکسی که یکی به عنوان Nagios Server عمل می کند و دیگری به عنوان Nagios Client استفاده می کنیم. Nagios Server ماشینی است که Nagios و کنسول آن برویش نصب شده و می توان دیگر ماشین های شبکه را را برای مانیتورینگ متمرکر به آن (Nagios Server) معرفی کرد. در واقع با استفاده از ماشین Nagios Server می توان سرویس ها، زیر ساخت ها (مانند ftp, dns) و وضعیت پردازنده، حافظه، swap بر روی ماشین های راه دور را یکجا مانیتور کرد. به ماشین هایی که به Nagios Server معرفی می شوند، Nagios Client گو یند. لازم است بر روی ماشین های Nagios Client، بسته نرم افزاری nrpe نصب شود.

 در مطلب “نصب و پیکربندی Nagios در RHLE/CentOS 6.x” چگونگی نصب و پیکربندی Nagios در توزیع لینوکسی RHLE/CentOS 6.x از طریق مخازن yum گفته شد. در این مطلب نصب و پیکربندی Nagios از طریق کد منبع و به طبع پیکربندی و کامپایل آن گفته خواهد شد.

نیازمندی ها نصب Nagios از طریق کد منبع

برای نصب Nagios از کد منبع لازم است تا ابتدا بسته های لازم برای کامپایل بسته ها را نصب کنیم. همچنین وب سرور (مانند آپاچی) لازمه و پیش نیاز اجرای Nagios است. دو بسته nagios-4.0.8.tar.gz (بسته Nagios Core) و nagios-plugins-2.0.3.tar.gz (بسته پلایگین ها) را دانلود کنیم.

گام های نصب Nagios 4 از کد منبع

  1.  نصب بسته های لازم برای کامپایل کردن کد منبع Nagios توسط مخازن yum
  2. نصب وب سرور آپاچی از طریق مخازن yum
  3. ایجاد کاربران و گروه های لازم برای اجرا و پیکربندی Nagios

گام یک : نصب بسته های لازم برای کامپایل بسته های مربوط به Nagios

با استفاده از دستور زیر بسته های لازم به منظور کامپایل کدهای Nagios را بر روی توزیع CentOS 7 نصب کنید.

yum install gd gd-devel gcc glibc glibc-common wget

nagios4_install_on_centos7_1

گام دوم : نصب بسته نرم افزاری httpd به منظور نصب وب سرور آپاچی

با استفاده از دستور زیر بسته httpd را نصب کرده و سپس آنرا فعال می کنیم.

yum install httpd

systemctl start httpd.service

systemctl enable httpd.service

firewall-cmd –permanent –add-service=http

systemctl restart firewalld

 گام  سوم : دانلود سورس کدهای مربوط به بسته های Nagios Core و Nagios Plugin

توسط دستورهای زیر، همچنین می توانید از اینجا آخرین نسخه را در هر زمان انتشار آن دانلود کنید.

cd ~/Downloads

wget http://prdownloads.sourceforge.net/sourceforge/nagios/nagios-4.0.8.tar.gz

wget http://nagios-plugins.org/download/nagios-plugins-2.0.3.tar.gz

ls ~/Downloads

nagios4_install_on_centos7_3

 گام چهارم : ایجاد کاربران و گروه های لازم جهت نصب و پیکربندی Nagios

لازم است تا با دستور زیر کاربر و گروهی به نام nagios را ایجاد کنیم. همچنین لازم است نا گروه nagcmd نیز ایجاد شود تا به توان فرایند نصب را انجام داد.

useradd -m nagios

groupadd nagcmd

usermod -a -G nagcmd nagios

usermod -a -G nagcmd apache

گام پنجم : کامپایل و نصب بسته Nagios Core

نخست با دستور زیر بسته nagios-4.0.8.tar.gz را از حالت فشرده خارج می کنیم.

tar xzf nagios-4.0.8.tar.gz

nagios4_install_on_centos7_4

وارد دایرکتوری nagios-4.0.8 شوید و سپس دستور configure/. را اجرا کنید.

cd nagios-4.0.8

configure –with-command-group=nagcmd/.

nagios4_install_on_centos7_2

پس از تکمیل فرایند نصب، خروجی مطابق شکل زیر خواهد بود.

nagios4_install_on_centos7_5

سپس دستور make all را اجرا کنید. پس از اجرای دستور، خروجی مطابق شکل زیر خواهد بود.

make all

nagios4_install_on_centos7_6

پس از تکمیل اجرای دستور make all خروجی مطابق شکل زیر خواهد بود.

nagios4_install_on_centos7_7

سپس دستور make install را اجرا کنید. پس از اجرای دستور، خروجی مطابق شکل زیر خواهد بود.

make install

nagios4_install_on_centos7_8

پس از تکمیل  اجرای دستور make install خروجی مطابق شکل زیر خواهد بود.

nagios4_install_on_centos7_9

سپس دستور make install-init را اجرا کنید. پس از اجرا و تکمیل شدن دستور، خروجی مطابق شکل زیر خواهد بود.

make install-init

nagios4_install_on_centos7_10

سپس دستور make install-config را اجرا کنید. پس از اجرا و تکمیل شدن دستور، خروجی مطابق شکل زیر خواهد بود.

make install-config

nagios4_install_on_centos7_11

سپس دستور make install-commandmode را اجرا کنید. پس از اجرا و تکمیل شدن دستور، خروجی مطابق شکل زیر خواهد بود.

make install-commandmode

nagios4_install_on_centos7_12

گام ششم : نصب کنسول تحت وب Nagios

برای نصب و پیکربندی Nagios کنسول تحت وب بر روی پورت شماره عمل می کند که لازم است با دستور زیر آنر نصب کنیم. پس از نصب آن، مطابق با گام هفتم لازم است تا کاربر nagiosadmin را ایجاد کنیم، تا تحت این کاربر به کنسول وارد شویم. برای نصب دستور make install-webconf را اجرا کنید.

make install-webconf

nagios4_install_on_centos7_13

گام هفتم : ایچاد حساب کاربری nagiosadmin برای وارد شدن به کنسول

حساب کاربری شامل نام کاربری و گذرواژه است، از این رو با دستور زیر حساب کاربری nagiosadmin را ایجاد می کنیم. لازم است تا گذرواژه ای را نیز ایجاد کتید.

htpasswd –c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin

nagios4_install_on_centos7_14

گام هشتم : نصب پلاگین های لازم برای مانیتورینگ سرویس های ماشین های راه دور

پلاگین ها عناصری از Nagios هستند که به واسطه آنها سرویس ها بر روی ماشین های راه دور مانیتورینگ می شوند.

nagios4_install_on_centos7_23

لازم است ابتدا با دستور زیر بسته nagios-plugins-2.0.3.tar.gz را که دانلود کردیم را از حالت فشرده خارج کنیم.

tar xzf nagios-plugins-2.0.3.tar.gz

سپس با دستور زیر به درون دایرکتوری nagios-plugins-2.0.3 می رویم و دستور configure/. را اجرا کنید.

cd nagios-plugins-2.0.3

configure –with-nagios-user=nagios –with-nagios-group=nagios/.

پس از اجرای دستور configure/. خروجی مطابق شکل زیر خواهد بود.

nagios4_install_on_centos7_15

و پس از تکمیل دستور configure/. خروجی مطابق شکل زیر خواهد بود.

nagios4_install_on_centos7_16

پس از انجام دستور بالا، باید دستور make را اجرا کنید که پس از اجرا خروجی مطابق شکل زیر خواهد بود.

 make

nagios4_install_on_centos7_17

و پس از تکمیل شدن اجرای دستور make، خروجی مانند شکل زیر خواهد بود.

nagios4_install_on_centos7_18

در نهایت برای اتمام فرایند کامپایل پلاگین ها، دستور make install را اجرا کنید. پس از اجرای دستور، خروجی مطابق شکل زیر خواهد بود.

make install

nagios4_install_on_centos7_21

پس از تکمیل شدن دستور make install خروجی مطابق شکل زیر خواهد بود.

nagios4_install_on_centos7_22